۰۴ آبا ۱۳۹۹

مکتب‌خونه

ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها

مدرس دوره: محمدرضا فرحی
۳۳۰ دقیقه آموزش ویدیویی
۴۰ ویدیوی آموزشی
۹ تمرین و پروژه‌ی کاربردی
امکان پرسش و پاسخ در طول دوره
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

قیمت دوره:‌ ۴۹۰ هزار تومان

شاخص‌های کلیدی عملکرد

مدرس دوره: محمدرضا فرحی
۴۱۰ دقیقه آموزش ویدیویی
۵۰ ویدیوی آموزشی
۹ تمرین و پروژه‌ی کاربردی
امکان پرسش و پاسخ در طول دوره
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

قیمت دوره:‌ ۴۹۰ هزار تومان

مقدمه‌ای بر کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جسورانه

مدرس دوره: محمدرضا فرحی
۴۳۵ دقیقه آموزش ویدیویی
۴۹ ویدیوی آموزشی
۷ تمرین و پروژه‌ی کاربردی
امکان پرسش و پاسخ در طول دوره
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

قیمت دوره:‌ ۱۴۰ هزار تومان

برنامه اعطای سهام به کارکنان

مدرس دوره: محمدرضا فرحی
۲۸۰ دقیقه آموزش ویدیویی
۴۰ ویدیوی آموزشی
۱۰ تمرین و پروژه‌ی کاربردی
امکان پرسش و پاسخ در طول دوره
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

قیمت دوره:‌ ۲۹۰ هزار تومان

مذاکرات استارتاپ و سرمایه‌گذار

مدرس دوره: محمدرضا فرحی
۲۵۰ دقیقه آموزش ویدیویی
۲۵ ویدیوی آموزشی
۸ تمرین و پروژه‌ی کاربردی
امکان پرسش و پاسخ در طول دوره
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

قیمت دوره:‌ ۲۹۰ هزار تومان

چه استارتاپ‌هایی را ارزش‌گذاری کرده‌ایم؟