طراحی تفاهم نامه سهامداری استارتاپ-سرمایه گذار

مدرس دوره: محمدرضا فرحی

۴۵۰ دقیقه آموزش ویدیویی

۵۷ ویدیوی آموزشی

۱۰ تمرین و پروژه‌ی کاربردی

امکان پرسش و پاسخ در طول دوره

اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

ارزش گذاری استارتاپ ها

مدرس دوره: محمدرضا فرحی

۳۳۰ دقیقه آموزش ویدیویی

۴۰ ویدیوی آموزشی

۹ تمرین و پروژه‌ی کاربردی

امکان پرسش و پاسخ در طول دوره

اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

مقدمه‌ای بر کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جسورانه

مدرس دوره: محمدرضا فرحی

۴۳۵ دقیقه آموزش ویدیویی

۴۹ ویدیوی آموزشی

۷ تمرین و پروژه‌ی کاربردی

امکان پرسش و پاسخ در طول دوره

اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

مذاکرات استارتاپ-سرمایه‌گذار

مدرس دوره: محمدرضا فرحی

۲۵۰ دقیقه آموزش ویدیویی

۲۵ ویدیوی آموزشی

۸ تمرین و پروژه‌ی کاربردی

امکان پرسش و پاسخ در طول دوره

اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

برنامه اعطای سهام به کارکنان

مدرس دوره: محمدرضا فرحی

۲۸۰ دقیقه آموزش ویدیویی

۴۰ ویدیوی آموزشی

۱۰ تمرین و پروژه‌ی کاربردی

امکان پرسش و پاسخ در طول دوره

اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ ها

مدرس دوره: محمدرضا فرحی

۴۱۰ دقیقه آموزش ویدیویی

۵۰ ویدیوی آموزشی

۹ تمرین و پروژه‌ی کاربردی

امکان پرسش و پاسخ در طول دوره

اعطای مدرک معتبر در پایان دوره