در مسیر راه اندازی استارتاپ تا جذب سرمایه چه سوالاتی برای بنیان گذاران یک استارتاپ پیش می آید؟ اصول راه اندازی استارتاپ کدامند؟ جذب سرمایه در موفقیت استارتاپ چه نقشی ایفا می کند؟

قسمت ۱ (اصول راه اندازی و مدیریت استارتاپ)

 

قسمت ۲ (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-۱)

 

قسمت ۳ (هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیش‌تر-۲)

 

قسمت ۴ (ژن خوب استارتاپی)

 

قسمت ۵ (سهم از بازار و مدیریت آن)

 

قسمت ۶ (تحقیقات بازار و روش‌های آن)

 

قسمت ۷ (سهم از بازار)

 

قسمت ۸ (اعتماد، مهم‌ترین عامل موفقیت کار تیمی)

 

قسمت ۹ (۵ برابر شدن احتمال موفقیت استارتاپ با جذب سرمایه)