خدمات مالی چرخ برای استارتاپ‌ها

مأموریت ما ارائه خدمات مالی ترازجهانی به استارتاپ‌های ایرانی‌ست.