۰۷ مهر ۱۳۹۹

خدمات ما

خدمات مالی چرخ برای استارتاپ‌ها

پیش بینی مالی

مأموریت ما ارائه خدمات مالی ترازجهانی به استارتاپ‌های ایرانی‌ست.

چه استارتاپ‌هایی را ارزش‌گذاری کرده‌ایم؟

در کارگاه‌های چرخ میزبان مدیران چه شرکت‌هایی بوده‌ایم؟